Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
WWRD

W naszym przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemami rozwojowymi, posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.                                                                      

Kto prowadzi terapię?

W skład naszego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą wykwalifikowani specjaliści: 

psycholog- Pani Katarzyna Olszewska

logopeda - Pani Agnieszka Wytrykus

Jak uzyskać Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby dziecko mogło skorzystać z zajęć o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, należy złożyć do Dyrekcji następujące dokumenty:

> Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

> Podanie do Dyrekcji z prośbą o zakwalifikowanie dziecka na zajęcia w placówce

Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka z uwagi na:

           - brak miejsc

          - brak możliwości realizacji zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez zespół              specjalistów w placówce

W przypadku zakwalifikowania dziecka na zajęcia, Rodzic zostaje poproszony o podpisanie stosownej dokumentacji.

Ilość godzin zajęć ustala Dyrektor na podstawie indywidualnych potrzeb dziecka w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Po zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia, zespół WWRD zaprasza rodziców na wstępny wywiad dotyczący funkcjonowania dziecka (na rozmowę warto zabrać ze sobą dokumentację dziecka, która może dostarczyć ważnych informacji o dziecku, np. dodatkowe opinie, diagnozy specjalistyczne, lekarskie).

W trakcie kilku pierwszych zajęć z dzieckiem, specjaliści oceniają funkcjonowanie dziecka w poszczególnych sferach rozwoju i na podstawie tej oceny oraz informacji dostarczonych przez Rodziców, tworzą indywidulany program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.